NEWSY I PORADY

RODO

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 maja zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych tzw. RODO, które nakładają na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.  

 

 

KOMSTA Okna i Drzwi S.A. z siedzibą w Pyskowicach, przy ul. Nasiennej 2, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, 
 • realizacji obowiązków KOMSTA Okna i Drzwi S.A. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   
 • ochrony praw KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego (obsługi systemu ratalnego) jak również w celu zabezpieczenia należnych KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  (marketing bezpośredni), 
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi KOMSTA Okna i Drzwi S.A. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  przewidzianych prawem, ochrony praw KOMSTA Okna i Drzwi S.A.  zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu KOMSTA Okna i Drzwi S.A. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności KOMSTA Okna i Drzwi S.A. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z KOMSTA Okna i Drzwi S.A. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez KOMSTA Okna i Drzwi S.A., 
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

KOMSTA Okna i Drzwi S.A. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez KOMSTA Okna i Drzwi S.A. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KOMSTA Okna i Drzwi S.A. 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KOMSTA Okna i Drzwi S.A. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KOMSTA Okna i Drzwi S.A. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, KOMSTA Okna i Drzwi S.A. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a KOMSTA Okna i Drzwi S.A. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, KOMSTA Okna i Drzwi S.A. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez KOMSTA Okna i Drzwi S.A. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na KOMSTA Okna i Drzwi S.A. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych KOMSTA Okna i Drzwi S.A., pod adresem: Pyskowice, ul. Nasienna 2  tel. + 48 32 338 36 20 lub pod adresem e-mail:komsta@komsta.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. 

Komsta Okna i Drzwi S.A.
44-120 Pyskowice ul. Nasienna 2
NIP 9691612583
REGON 361150211
Pokaż numer